Tweede zondag van de advent – Noon

korte stilte

℣ God, kom mij te hulp,
℟ Heer, haast u mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.

hymne: Rerum, Deus, tenax vigor

U houdt de wereld in uw hand,
o God, zij heeft in u bestand,
en u geeft licht en wisseling
aan de getijden in hun kring.

Geef ons ook ’s avonds helder licht,
opdat het leven nimmer zwicht,
want Jezus’ dood schenkt ons het loon:
het eeuwig leven, zoet en schoon.

Getrouwe Vader, zie ons aan,
wees, Zoon van God, met ons begaan,
vertroost ons, Geest, in deze tijd,
u die regeert in eeuwigheid.

antifoon

Zie, onze Heer zal met macht verschijnen, hij zal de ogen van zijn dienaren licht brengen, halleluja.

eerste psalm: Psalm 21:2-8 — Dank voor de overwinning van de koning
Opgestaan uit de dood heeft Jezus het leven gekregen tot in lengte van dagen, voor de eeuwen der eeuwen (Irenaeus).

HEER, uw kracht verblijdt de koning,
luid juicht hij om uw overwinning.
U gaf hem wat zijn hart verlangde,
het verzoek van zijn lippen wees u niet af. sela

U nadert hem met rijke zegen
en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon.
Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven,
lengte van dagen, voor eeuwig en altijd.

Groot is zijn roem door uw overwinning,
u tooit hem met glans en met glorie,
u schenkt hem voor altijd uw zegen,
u verblijdt hem met het licht van uw gelaat.

Ja, de koning vertrouwt op de HEER,
door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

tweede psalm: Psalm 21:9-14 — Dank voor de overwinning van de koning
Opgestaan uit de dood heeft Jezus het leven gekregen tot in lengte van dagen, voor de eeuwen der eeuwen (Irenaeus).

Uw hand zal uw vijanden slaan,
uw machtige hand uw haters treffen,
u doet hen branden als vuur in een oven
wanneer u verschijnt.

De HEER zal hen in zijn woede verslinden,
vuur zal hen verteren.
Hun kinderen zult u op aarde verdelgen,
hun nageslacht uitroeien onder de mensen.

Al spannen zij tegen u samen,
al zinnen zij op kwaad, ze bereiken niets,
want u zult hen op de vlucht jagen,
u schiet uw pijlen recht op hen af.

Verhef u, HEER, in uw kracht,
wij zullen uw macht in liederen bezingen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

derde psalm: Psalm 101 — Belijdenis van een rechtvaardig vorst
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden (Joh. 14:15).

Ik wil zingen over trouw en recht
in een lied voor u, o HEER,
nadenken over de volmaakte weg –
wanneer zult u bij mij komen?

Ik handel met een zuiver hart,
ook in mijn paleis,
niets staat mij voor ogen
wat boosaardig is.

Gedraai, ik haat het,
ik laat mij er niet mee in,
sluwheid houd ik ver van mij,
het kwaad wil ik niet kennen.

Wie heimelijk een vriend belastert,
leg ik het zwijgen op,
een trotse blik, een aanmatigend hart
verdraag ik niet.

Mijn oog zoekt de getrouwen in het land,
met hen wil ik mijn woning delen.
Wie de volmaakte weg bewandelt,
mag mij dienen.

In mijn paleis is geen plaats
voor wie liegt en bedriegt,
wie onwaarheid spreekt
komt mij niet onder ogen.

De schuldigen in het land
breng ik elke morgen tot zwijgen,
uit de stad van de HEER verdrijf ik
allen die onrecht begaan.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon

Zie, onze Heer zal met macht verschijnen, hij zal de ogen van zijn dienaren licht brengen, halleluja.

kapittel: Romeinen 15:13

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

vers

℣ Kom, HEER, laat ons niet wachten,
℟ verlos uw volk van de last van zijn zonden.

slotgebeden

℣ Heer, ontferm u over ons.
℟ Christus, ontferm u over ons.
℣ Heer, ontferm u over ons.

℣ HEER, hoor mijn gebed,
℟ laat mijn hulpkreet u bereiken.

korte stilte

God, doe ons met verlangen uitzien naar de ontmoeting met uw Zoon. Laat het bezig zijn in deze wereld ons niet verhinderen hem tegemoet te gaan, maar geef ons de wijsheid die ons verengt met onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.