Tweede zondag van de advent – Sext

korte stilte

℣ God, kom mij te hulp,
℟ Heer, haast u mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.

hymne: Rector potens, verax Deus

Waarachtig God, in uw bestuur
rust heel de wisseling der natuur,
u die in glans de morgen hult,
de middag met uw vuur vervult.

Blus uit de vlammen van de haat,
neem weg de hitte die ons schaadt,
geef aan ons lichaam kracht en moed,
en ware vrede in ’t hart voorgoed.

Getrouwe Vader, zie ons aan,
wees, Zoon van God, met ons begaan,
vertroost ons, Geest, in deze tijd,
u die regeert in eeuwigheid.

antifoon

Zie de Heer zal verschijnen en zijn woord gestand doen, ook al laat hij nog wachten. Zie naar hem uit, want hij zal komen en niet dralen, halleluja.

eerste psalm: Psalm 89:2-11 — De gunsten van de Heer voor Davids huis
Uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus (Hand. 13:23).

Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.
Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt u in de hemel gevestigd.

‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar David gezworen:
Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen,
uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’ sela

HEER, laat de hemel dit wonder prijzen,
laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw.
Want wie daar boven kan de HEER evenaren,
wie van de goden zich meten met de HEER,
met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen,
gevreesd bij allen die hem omringen?

HEER, God van de hemelse machten,
HEER, wie is zo sterk als u?
Trouw omhult u als een mantel.
U heerst over de hoog rijzende zee –
verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust.
U hebt Rahab verpletterd en doorboord,
met krachtige arm uw vijanden verstrooid.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

tweede psalm: Psalm 89:12-19 — De gunsten van de Heer voor Davids huis
Uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus (Hand. 13:23).

Van u is de hemel, van u ook de aarde,
de wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond,
het noorden, het zuiden, u hebt ze geschapen,
Tabor en Hermon bejubelen uw naam.

Uw arm verricht heldendaden,
krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm,
uw troon rust op recht en gerechtigheid,
liefde en waarheid staan in uw dienst.

Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt
en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.
Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag,
door uw gerechtigheid richten zij zich op.

U bent de glans van onze kracht,
door uw gunst verhoogt u ons aanzien.
Aan de HEER danken wij ons schild,
aan de Heilige van Israël onze koning.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

derde psalm: Psalm 89:20-30 — De gunsten van de Heer voor Davids huis
Uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus (Hand. 13:23).

Ooit hebt u in een visioen gesproken
tot uw getrouwen en gezegd:
‘Ik heb hulp geboden aan een held,
een jongen uit het volk verheven.
In David vond ik een dienaar,
ik zalfde hem met heilige olie.

Mijn hand geeft hem steun,
mijn arm maakt hem sterk,
geen vijand zal hem overvleugelen,
geen boosdoener hem bedwingen,
zijn belagers zal ik voor zijn ogen verslaan,
zijn haters vermorzelen.

Mijn trouw en mijn liefde vergezellen hem,
door mijn naam zal hij in aanzien stijgen.
Zijn linkerhand leg ik op de zee,
zijn rechterhand op de rivier.

Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader,
mijn God, de rots die mij redt!”
Ik maak hem tot mijn eerstgeborene,
tot de hoogste van de koningen der aarde.

Mijn liefde zal hem altijd beschermen,
hecht is mijn verbond met hem.
Zijn dynastie houd ik voor altijd in stand,
zijn troon zolang de hemel duurt.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

antifoon

Zie de Heer zal verschijnen en zijn woord gestand doen, ook al laat hij nog wachten. Zie naar hem uit, want hij zal komen en niet dralen, halleluja.

kapittel: Romeinen 15:5-6

Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

vers

℣ Denk aan mij, HEER, uit liefde voor uw volk,
℟ zie naar mij om wanneer u het komt redden.

slotgebeden

℣ Heer, ontferm u over ons.
℟ Christus, ontferm u over ons.
℣ Heer, ontferm u over ons.

℣ HEER, hoor mijn gebed,
℟ laat mijn hulpkreet u bereiken.

korte stilte

God, doe ons met verlangen uitzien naar de ontmoeting met uw Zoon. Laat het bezig zijn in deze wereld ons niet verhinderen hem tegemoet te gaan, maar geef ons de wijsheid die ons verengt met onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.